Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
1. Counselor: Maureen Oude Wolbers
2. Cliënt: de volwassene die bij Praktijk Couch Talk in begeleiding is.
3. Begeleidingsovereenkomst: de begeleidingsovereenkomst tussen Maureen Oude Wolbers en de cliënt.

Artikel 2: Algemeen

1. Begeleiding bij Praktijk Couch Talk is geen vervanging van medische behandeling, medicatie en/of andere reguliere hulpverlening.
2. Praktijk Couch Talk heeft geen diagnostische bevoegdheid.

Artikel 3: Begeleidingsovereenkomst – geheimhouding – privacy

1. Praktijk Couch Talk heeft geheimhoudingsplicht
2. Voorafgaand aan het begeleidingstraject wordt de cliënt gevraagd een begeleidingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Hierin geeft de cliënt expliciet toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens in de begeleidingsovereenkomst en het cliëntdossier.
3. Op deze begeleidingsovereenkomst is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. De WGBO bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. In de WGBO zijn onder andere geregeld: het recht op informatie; toestemmingsvereisten voor een behandeling; de plicht een cliëntdossier aan te leggen; het recht op inzage van de cliënt in het cliëntdossier en de geheimhouding van cliëntgegevens.
4. Met het invullen van de begeleidingsovereenkomst geeft de cliënt aan Praktijk Couch Talk toestemming voor het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de begeleidingsovereenkomst en het cliëntdossier.
5. Op alle van en met Praktijk Couch Talk gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
6. Voorafgaand, tijdens of na het begeleidingstraject kan het voor een zo effectief mogelijke begeleiding nodig zijn informatie in te winnen of te verstrekken aan o.a. leerkrachten, leerplichtambtenaren, huisarts, Arboarts, levenspartner en collega-therapeuten. Dit zal uitsluitend gebeuren na schriftelijke toestemming van de cliënt. Deze toestemming betreft uitsluitend overleg en afstemming noodzakelijk om over voldoende informatie te beschikken ten behoeve van adequate begeleiding en geldt uitsluitend voor de klachtenepisode. De verkregen gegevens worden opgeslagen in het cliëntdossier.
7. In geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als voor zijn of haar omgeving of bepaalde personen behoudt Praktijk Couch Talk zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
8. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen de cliënt en Praktijk Couch Talk.
2. De tariefstelling per begeleidingsgesprek wordt in de begeleidingsovereenkomst vastgesteld. De cliënt ontvangt hiervoor maandelijks een digitaal versleutelde factuur (PDF), welke binnen 14 dagen op bankrekening voldaan wordt. De kosten voor de consulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
3. De tariefstelling voor contact met bij de cliënt betrokken personen, per telefoon, e-mail of anderszins en het opmaken van overdrachtsverslagen en dossiers, zijn in de begeleidings-overeenkomst vastgesteld. Bij contact minder dan een uur met bij de cliënt betrokken personen wordt de tariefstelling excl. BTW omgerekend naar het daadwerkelijk bestede deel van dat uur. De kosten voor contact met bij de cliënt betrokken personen wordt eveneens niet door de zorgverzekeraar vergoed.
5. Bij het niet voldoen van de betaling binnen de betalingstermijn kan Praktijk Couch Talk de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen niet aan de betalingsherinnering dan is Praktijk Couch Talk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
6. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 5: Annulering

1. Bij afzegging korter dan 24 uur voor aanvang van de afspraak is Praktijk Couch Talk helaas genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Artikel 6: Crisisopvang

1. Crisisopvang is binnen Praktijk Couch Talk niet mogelijk (m.u.v. individuele afspraken). Bij een eventuele crisis kunnen u of uw naasten zich tot uw huisarts wenden.

Artikel 7: Ethische Code

Praktijk Couch Talk handelt conform de door de VBAG geformuleerde ethische beroepscode.

Artikel 8: Wkkgz

1. Als de cliënt naar zijn of haar oordeel tijdens de begeleiding onzorgvuldig of verkeerd is begeleid kan hij of zij een klacht indienen. Het is belangrijk dat de cliënt de klacht eerst binnen de praktijk te bespreekt en probeert op te lossen. Mocht dat niet lukken dat meldt u de klacht bij de opleiding: Academie Vesta te Overasselt. Het is ook mogelijk de VBAG hierbij in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen kan een klacht worden ingediend.
2. Praktijk Couch Talk heeft de Wkkgz via de beroepsvereniging VBAG geregeld. De cliënt kan voor alle informatie over de procedure van het indienen van een klacht terecht bij de VBAG.

Artikel 9: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. De cliënt ontvangt de algemene voorwaarden als bijlage bij de begeleidingsovereenkomst. De cliënt gaat met het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst akkoord met de algemene voorwaarden.
2. De algemene voorwaarden staan ook weergegeven op: www.couchtalk.nl

Artikel 10: Slotbepaling

1. Praktijk Couch Talk kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.